Muto algemene voorwaarden van online verkoop en levering

DEZE VOORWAARDEN ZIJN GELDIG T/M 1 AUGUSTUS 2021

Beste gebruiker van ons online verkoopplatform,
Beste Stella-klant,

Allereerst hartelijk dank voor uw interesse in onze producten en diensten, en uw vertrouwen in ons merk. Wij willen u informeren over de voorwaarden waaronder wij onze producten leveren.

 

1. Inleiding

 

1.1  U kunt de producten van Muto op twee manieren aanschaffen:

Onze online verkoop van Muto-producten en gerelateerde diensten zal plaatsvinden via een e-commercewebsite die bereikbaar is via het internetadres www.muto.bike (“Website”). De Website is voor alle gebruikers bereikbaar voor gebruik van het internet in de Europese Unie (“Gebruiker” of “u”). De Website wordt gepubliceerd en beheerd door:

Muto.Bike B.V.

Een onderneming met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in Nederland
Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer 74206273

Oosteinderweg 90
8072 PD
NUNSPEET
Nederland

Btw-nummer: 859808981B01
Telefoonnummer: +3120-5602943
E-mail: hello@muto.bike 

(“Muto”, of “we/wij” of “ons”).

Daarnaast zijn onze producten verkrijgbaar in onze Muto-winkels en in een aantal Stella-winkels (samen de “Shops”). Meer informatie hierover vindt u op onze Website.

 

1.2          De Website en de Shops stellen ons in staat om Muto-fietsen, bijkomstige producten en gerelateerde diensten (“Producten”) aan consumenten te koop aan te bieden. Wanneer een consument een Product via de Website of in de Shop bestelt, gaat deze een verkoopovereenkomst aan met Muto.

 

1.3          Onder de Muto Algemene Voorwaarden van Verkoop en Levering (“Voorwaarden”) wordt overeengekomen dat de Gebruiker of consument die een bestelling hebben bevestigd, dan “Klant”( of “u”) wordt genoemd, en dat Gebruiker of Klant aan de ene kant en Muto aan de andere kant gezamenlijk “Partijen” en afzonderlijk “Partij” worden genoemd,. Alle rechten en verplichtingen van Gebruiker voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden zullen dus ook automatisch van toepassing zijn op de Klant.

 

1.4          De Voorwaarden zijn van toepassing op, en vormen een integraal deel van, alle offertes en prijsopgaven die wij doen, al onze acceptaties en bevestigingen van bestellingen en verzoeken die u doet, en alle overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van al onze Producten.

 

1.5          De Website en onze Voorwaarden zijn beschikbaar in meerdere talen In landen waarin de onze Producten uitsluitend online worden aangeboden en niet in Shops, wijken de voorwaarden enigszins af. Wij zullen u in staat stellen om de Voorwaarden voorafgaand aan de afsluiting van een verkoopovereenkomst in te zien. De Voorwaarden kunnen via de Website worden afgedrukt en/of gedownload door de geëigende commando's in uw browser te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, kunnen wij de Voorwaarden  op uw eerste verzoek kosteloos aan u toesturen. Een link naar de Voorwaarden zal na het sluiten van de verkoopovereenkomst ook per e-mail aan u worden verzonden.

 

1.6          Elke bestelling van onze Producten impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Voorwaarden. Uw bestelling van Producten zoals die op de Website of in de Shops worden aangeboden, veronderstelt raadpleging, kennis en uitdrukkelijke aanvaarding van de Voorwaarden. U bent te allen tijde gerechtigd om een kopie van de Voorwaarden zoals deze op de Website staan vermeld op te slaan of af te drukken, mits ze niet worden gewijzigd. Wij raden u met klem aan dit te doen voor toekomstige naslag met betrekking tot de bestelling die u zult indienen. We verzoeken u deze Voorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat u uw bestelling indient.

 

1.7          Wanneer u een bestelling plaatst, garandeert u ons dat u:

·              een consument bent, hetgeen betekent dat u een natuurlijke persoon bent die handelt voor doeleinden die buiten de reikwijdte van een economische activiteit vallen (handel, bedrijf, ambacht, vrij beroep);

·              ten minste 18 jaar oud bent. 

Indien we redenen hebben om aan te nemen dat u niet voldoet aan deze eisen, behouden wij ons het recht voor om een bestelling en/of levering van Producten op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard daarvan of hoe ver ze zich in het proces bevinden.

 

1.8          De Voorwaarden treden in werking vanaf 19 november 2020 We behouden ons het recht voor om de Voorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, waarbij wijzigingen niet van toepassing zijn op reeds geaccepteerde en bevestigde bestellingen. De Voorwaarden die op de Website zijn gepubliceerd op het tijdstip dat u uw bestelling plaatst op de Website, zullen van toepassing zijn op die specifieke bestelling en de daaruit voortkomende verkoopovereenkomst.

 

 

2. Ons aanbod

 

2.1          Door ons gedane offertes en prijsopgaven in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend en niet bindend voor ons en vormen enkel een uitnodiging aan u om een bestelling bij ons te plaatsen. Alle door u ingediende bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door ons.

 

2.2          U kunt voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling de hoofdkenmerken van een Product dat u wenst te bestellen, controleren in de Shop of door de Website te raadplegen. We werken er hard aan om te zorgen dat de informatie over de essentiële kenmerken van de Producten, de diverse stappen in ons bestel- en leveringsproces en de prijzen volledig en juist zijn, zodat u een gefundeerd besluit kunt nemen over de aankoop van onze Producten. Echter, het daadwerkelijke Product en de verpakking en materialen daarvan kunnen verschillen van wat er wordt gepresenteerd op onze Website of in de Shop, mits zulke verschillen geen wezenlijk effect hebben op de bruikbaarheid of het algemene esthetische uiterlijk van het Product. Alle informatie over de Producten op de Website of in de Shop wordt louter voor informatieve doeleinden verstrekt. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele typografische of andere fouten in deze informatie. Gelieve niet alleen af te gaan op de informatie die op onze Website of in de Shops wordt gepresenteerd, maar lees de instructies en aanwijzingen met betrekking tot het Product die worden meegeleverd met het Product zorgvuldig door voordat u het gaat gebruiken.

 

2.3          Aanbiedingen, waaronder speciale promoties, zijn geldig zolang zij zichtbaar zijn op de Website of in de Shop. Indien een aanbieding voorwaardelijk van aard is of een beperkte geldigheid heeft, zullen we u daarover uitdrukkelijk informeren in het betreffende aanbod.

 

2.4          We zullen u informeren over de verwachte levertijd van elk Product, en ook direct voordat u een bestelling plaatst. Let op: tenzij anderszins door ons uitdrukkelijk wordt aangegeven , zijn de verwachte levertijden geen gegarandeerde levertijden en kan er daarop als zodanig geen beroep worden gedaan.

 

2.5          Alle op de Website en in de Shop aangeboden Producten zijn exclusief beschikbaar voor levering aan Klanten in Nederland, België, Denemarken en Duitsland.

 

 

3. Prijzen van Producten

 

3.1          De prijzen van onze Producten zijn in euro's, met uitzondering van niet-Eurozone-landen. Indien onze Producten In deze landen worden aangeboden, dan zullen onze prijzen worden weergegeven in de lokale valuta.

 

3.2          Onze prijzen zijn inclusief de toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde (BTW) die van kracht is op de dag van uw bestelling. Eventuele wijzigingen in het toepasselijke tarief zullen automatisch worden weergegeven in de prijzen van de Producten in de Shop of op de Website. Indien we in redelijkheid niet de prijs van een gegeven Product inclusief diensten vooraf kunnen bepalen, zullen we u op uw eerste verzoek informeren over de prijs daarvan (of, als een exacte prijs niet kan worden gegeven vanwege de aard van het Product inclusief diensten: onze methode voor het berekenen van de prijs), zodat u altijd onze prijzen of gedetailleerde schattingen van tevoren kunt controleren.

 

3.3          Onze prijzen zijn niet inclusief verzendkosten; deze worden gefactureerd in aanvulling op de prijs van de Producten, naargelang het totale bedrag van uw bestelling en afhankelijk van de levering  op het afleveradres. Indien bij uw bestelling sprake is van levering van Producten aan een (niet-EU-) land waarvoor douane-, documentatie- en andere vereisten gelden, zal het uw eigen verantwoordelijkheid zijn om eventuele extra belastingen, importheffingen en/of andere vergoedingen te betalen die door de lokale douaneautoriteiten worden vereist om fysieke levering van de Producten mogelijk te maken.

 

3.4          De totale prijs die u aan ons moet betalen, inclusief alle belastingen, kosten en verzendkosten die aan ons verschuldigd zijn, zullen worden getoond voordat u wordt gevraagd om uw bestelling te bevestigen. Indien levering niet mogelijk is op de leveringsdatum vanwege een aan u toerekenbare tekortkoming (bijvoorbeeld: uw afwezigheid op het overeengekomen moment van levering), kunnen we extra kosten die we maken als gevolg van deze tekortkoming factureren. Deze kosten zullen u duidelijk worden gemaakt voordat u de bestelling plaatst.

 

3.5          We hebben het recht om de prijzen van onze Producten te allen tijde te wijzigen, maar door u bestelde Producten zullen worden gefactureerd tegen de prijs die gold toen uw bestelling bij ons geplaatst werd.

 

 

4. Bestellingen en acceptatie

 

4.1          Er zal een overeenkomst tussen u en ons worden gesloten op het moment dat u een Bevestiging van bestelling ontvangt als reactie op uw bestelling, in overeenstemming met de in de offerte en deze Voorwaarden vermelde voorwaarden (“Overeenkomst”).

 

4.2          U alleen bent verantwoordelijk voor en garandeert de juiste en volledige verstrekking van informatie die wij nodig hebben om uw bestelling te accepteren en te verwerken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over uw adres, betalingsgegevens en contactgegevens. We kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor een eventuele fout of onjuistheid in uw bestelling.

 

4.3          U zult worden gevraagd om de details van uw bestelling na te kijken en we zullen de Voorwaarden, voorafgaand aan de elektronische bevestiging van uw bestelling, aan u ter beschikking stellen c.q. ter inzage geven, zodat u deze kunt raadplegen. Wanneer uw bestelling vervolgens door u bevestigd wordt door te klikken op de Betalen & Afronden-knop, verklaart u daarmee de bestelling, tezamen met de Voorwaarden, te accepteren.

 

4.4          Zodra uw bestelling door ons is geregistreerd, zullen we uw bestelling zo snel als praktisch mogelijk is bevestigen (“Registratie van bestelling”). Een samenvatting van de Registratie van bestelling kan door u worden opgeslagen en afgedrukt. Onverminderd uw recht op herroeping zoals uiteengezet in artikel 8 van de Voorwaarden, kunt u uw bestelling te allen tijde kosteloos annuleren voordat we de Registratie van bestelling verzenden. De Registratie van bestelling is een bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen en bevestigt niet onze definitieve acceptatie van uw aanbod om de bestelde Producten te kopen.

 

4.5          We zullen via elektronische weg en binnen een redelijke periode na de Registratie van bestelling een gedetailleerde bevestiging van uw bestelling sturen, maar in ieder geval voorafgaand aan de levering van de Producten (“Bevestiging van bestelling”). We sluiten de Overeenkomst voor een door u besteld Product pas wanneer we u de Bevestiging van bestelling sturen, waarin gespecificeerd staat welke Producten u heeft besteld, het exacte bedrag dat wordt gefactureerd en de details en voorwaarden van levering.

 

4.6          De Registratie van bestelling en Bevestiging van bestelling zullen naar het door u verstrekte e-mailadres worden verstuurd. Hiertoe stemt u uitdrukkelijk in met het gebruik van e-mail voor het door ons bevestigen van uw bestelling en versturen van de Bevestiging van bestelling. De Bevestiging van bestelling legt onze acceptatie van uw bestelling schriftelijk vast en bevestigt de Overeenkomst tussen u en ons, onder voorbehoud van betaling van de bestelling. De Bevestiging van bestelling kan door u worden opgeslagen en afgedrukt.

 

4.7          Indien een of meer Producten niet beschikbaar zijn nadat uw bestelling is geplaatst, zullen we u dit zo snel mogelijk laten weten via e-mail.

 

4.8          We behouden ons het recht voor om uw bestelling om welke reden dan ook niet te accepteren. We behouden ons ook het recht voor om de uitvoering van een bestelling en/of levering van Producten op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard daarvan of hoe ver ze zich in het proces bevinden, indien:

a.             de informatie die u aan ons verstrekt hebt in het bestelproces onjuist is;

b.            uw bestelling niet kan worden geaccepteerd wegens problemen in de beveiliging (van betalingen) en/of een vermoeden van fraude;

c.             het u niet is toegestaan om een Overeenkomst met ons aan te gaan wegens de toepasselijke wettelijke leeftijdsgrens;

d.            u geen consument bent;

e.             er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

 

4.9          Voordat u wordt gebonden aan de Overeenkomst tussen u en ons, zullen we u de volgende informatie geven, hetzij schriftelijk of op een zodanige wijze dat u de informatie kunt opslaan en op een later moment kunt raadplegen gedurende een periode die toereikend is voor de doeleinden van de informatie en die het mogelijk maakt dat de opgeslagen informatie op ongewijzigde wijze kan worden gereproduceerd:

a.             onze klachtenprocedure en het Online Geschillenbeslechtingssysteem (Online Dispute Resolution - ODR), zoals beschreven in artikel 10 van de Voorwaarden;

b.            uw wettelijke recht om onze Overeenkomst te herroepen, inclusief een herroepingsformulier;

c.             uw rechten uit hoofde van garantie;

d.            totale koopprijs en eventuele extra kosten en lasten in verband met uw bestelling.

 

 

5. Betaling

 

5.1          Om te betalen voor uw bestelling, moet u kiezen tussen de betaalmethodes die u worden aangeboden wanneer u onze Producten bestelt. We zijn mogelijk gehouden om u een betaalmethode aan te bieden waarbij u wordt verzocht om een vooruitbetaling. Onder andere de volgende creditcards worden geaccepteerd op de Website: Visa en MasterCard. We behouden ons het recht voor om bepaalde betaalmethodes voor een gegeven bestelling niet te accepteren. We zullen alleen betalingen accepteren van rekeningen binnen de Europese Unie.

 

5.2          Alle bestellingen moeten in euro's worden betaald, met uitzondering van de niet-Eurozone-landen waar bestellingen betaald kunnen worden in de lokale valuta.

 

5.3          In geval van niet-betaling van een door u aan ons verschuldigd bedrag, behouden we ons het recht voor om de uitvoering van een bestelling en/of levering van Producten op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard daarvan of hoe ver ze zich in het proces bevinden.

 

5.4          Er zullen automatisch rentelasten ontstaan over een bedrag dat niet betaald is door de ene Partij aan de andere Partij, die voor rekening komen van de schuldenaar tegen het toepasselijke wettelijke rentetarief (en bij het ontbreken daarvan, tegen 3% per jaar), na verloop van een betalingsperiode die is vastgesteld in een door de schuldeiser aan de schuldenaar verzonden ingebrekestelling.

 

5.5          We zullen toereikende technische maatregelen nemen om de webbeveiliging van de Website, alsook een veilige doorgifte van uw gegevens, bestelinformatie en online betaling, te garanderen. We kunnen informatie betreffende uw bestelling aan elke bevoegde autoriteit toesturen voor verificatie. Daarnaast kunnen we feiten en omstandigheden controleren die relevant zijn voor de Partijen om op verantwoorde wijze een geldige en bindende Overeenkomst aan te gaan, en zijn we gerechtigd om te verifiëren of u in staat bent om aan uw financiële verplichtingen jegens ons te voldoen.

 

5.6          Voor een veilige betaling per creditcard, zullen we u vragen om ons de beveiligingscode van de pas te verstrekken bij betaling.

 

5.7          De Producten zullen ons eigendom blijven totdat u alle aan ons verschuldigde bedragen voor de betreffende Producten uit hoofde van een Overeenkomst volledig hebt betaald, met inbegrip van de betaling van kosten en belastingen.

 

 

6.  Levering van uw bestelling

 

6.1          De door u bestelde Producten zullen door of namens ons worden geleverd aan het door u opgegeven adres toen u uw bestelling plaatste, en in overeenstemming met de mogelijke wijze van bezorging. Indien u niet beschikbaar bent voor acceptatie van het Product op de overeengekomen tijd en locatie van levering, zullen we proberen de Producten op een ander tijdstip af te leveren. We zullen in totaal maximaal drie pogingen tot bezorging doen. Indien we er niet in slagen om de Producten te leveren omdat u niet beschikbaar bent voor acceptatie op de overeengekomen tijdstippen van levering, kunnen we de Overeenkomst annuleren en/of de daadwerkelijke kosten voor een tweede en derde poging tot bezorging in rekening brengen. Zulke kosten kunnen door ons worden afgetrokken van de aan u te betalen restitutie en zullen u duidelijk worden gemaakt tijdens het bestelproces voorafgaand aan de afsluiting van de Overeenkomst.

 

6.2          Afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten, en onverminderd artikel 2.4 hierboven, zullen we ernaar streven om uw bestelling te bezorgen:

a.             binnen een gemiddeld aantal van 30 dagen na de dag waarop we uw bestelling hebben ontvangen, in overeenstemming met de door u geselecteerde wijze van bezorging; en

b.            uiterlijk 45 dagen na ontvangst van de bestelling, een en ander onder voorbehoud van onze acceptatie van de bestelling en uw volledige betaling van (het saldo van) de prijs uiterlijk op het moment van levering.

 

6.3          Wij zullen de door u bestelde Producten uitsluitend leveren in Nederland, België, Denemarken of Duitsland. Hier zijn een paar uitzonderingen op. Meer informatie hierover vindt u op onze Website. We behouden ons het recht voor om een bestelling en/of levering van Producten op te schorten of te annuleren, indien u een afleveradres opgeeft dat zich niet bevindt in deze landen of in een gebied dat is uitgezonderd.

 

6.4          Zonder afbreuk te doen aan uw rechten uit hoofde van onze Overeenkomst, zijn we gerechtigd om onze rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst - met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verplichting om de Producten aan u te leveren - geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. In een dergelijk geval zullen we te allen tijde verantwoordelijk blijven jegens u voor de deugdelijke uitvoering van al onze verplichtingen voortvloeiend uit onze Overeenkomst.

 

6.5          Overdracht van het risico op verlies van of schade aan de Producten van ons naar u zal plaatsvinden bij fysieke levering van de Producten aan u of aan een door u aangegeven of namens u handelende derde (niet zijnde de vervoerder).

 

6.6          We verzoeken u om de Producten en hun verpakking direct bij aflevering te onderzoeken op eventuele schade. In geval van schade, verzoeken we u om de levering niet te accepteren, om de gepaste opmerkingen te maken op de verzenddocumenten en ons conform de hierna beschreven garantieprocedure te informeren. We adviseren u om de originele verpakking van de Producten zorgvuldig te openen en deze te bewaren voor hergebruik indien de Producten moeten worden teruggestuurd in overeenstemming met uw garantie- of herroepingsrechten.

 

7.  Conformiteit en aansprakelijkheid

 

7.1          We werken er hard aan om te zorgen dat onze Producten van de hoogste kwaliteit zijn en voldoen aan alle toepasselijke kwaliteits- en veiligheidsnormen. We hebben een verplichting om ervoor te zorgen dat onze Producten in overeenstemming zijn met de Overeenkomst. Derhalve mag u rekenen op de juiste werking en conformiteit van onze Producten gedurende een periode van twee jaar na levering aan u.

 

7.2          Mocht ons Product desondanks gebreken vertonen of niet in overeenstemming zijn met de Overeenkomst kunt u ervoor kiezen om:

a.             het Product aan ons terug te sturen en vergoed te worden; of

b.            een redelijke prijsvermindering te verkrijgen; of

c.             het Product kosteloos te laten repareren of vervangen.

De voornoemde rechten laten eventuele wettelijke rechten die u mogelijk heeft op grond van het recht van uw land van verblijf, onverlet. Eventuele vorderingen uit hoofde van een garantie zullen drie jaar na levering van het Product verjaard zijn.

 

7.3          Indien uw claim gerechtvaardigd is, zullen we het betreffende Product zo snel als praktisch mogelijk is repareren of vervangen, of we zullen de prijs verlagen of aan u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen met betrekking tot de specifieke bestelling, inclusief bezorgkosten, vergoeden. Een dergelijke restitutie zal worden gedaan via de door u gekozen betaalmethode tijdens het bestellen en uiterlijk 30 dagen na de datum waarop uw claim door ons werd ontvangen.

 

7.4          Volg de instructies op onze Website voor claims of vragen over conformiteit van onze Producten.

 

7.5          Indien uitvoering van onze verplichtingen beïnvloed wordt door handelingen of gebeurtenissen die buiten onze redelijke macht liggen (waaronder onder meer begrepen worden: stakingen, werknemersuitsluitingen of andere bedrijfsmatige acties door derden, binnenlandse onlusten, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van een terroristische aanval, oorlog of dreiging van of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, het niet leveren door onze leveranciers of andere derden, of een storing in het openbare of private telecommunicatienetwerk (“Overmachtssituatie”)), zullen verplichtingen jegens u worden opgeschort en kunnen we de uitvoering van onze verplichtingen voor de duur van de Overmachtssituatie uitstellen.

In geval van een Overmachtssituatie zullen we zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact met u opnemen via e-mail en een nieuwe leveringsdatum afspreken. U kunt er ook voor kiezen om onze Overeenkomst te herroepen waarna we zullen handelen in overeenstemming met artikelen 8.2-8.5 van de Voorwaarden.

 

7.6          Onverminderd eventuele rechten die u mogelijk hebt en onverminderd eventuele beperkingen die zijn opgelegd aan de hierna vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen door het recht van uw land van verblijf en dus voor zover wettelijk toegestaan, zullen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor:

a.             een onderbreking van de Website als gevolg van omstandigheden die buiten onze macht liggen;

b.            schade of verlies die of dat het gevolg is van een frauduleuze indringing door een derde, waardoor de informatie die beschikbaar is op de Website wordt gewijzigd;

c.             Producten die niet via de Website worden besteld;

d.            Producten die beschadigd zijn door normale slijtage, of Producten die ouder zijn dan de redelijke levensduur van het Product;

e.             ongeacht de wettige gronden, schade of verlies die of dat niet veroorzaakt werd doordat wij de Overeenkomst of de Voorwaarden niet zijn nagekomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade of verlies die of dat werd veroorzaakt doordat u zich niet hield aan de toepasselijke verkeersregels en de regels omtrent verkeersveiligheid;

f.              Producten die kapot zijn gegaan als gevolg van een wijziging, een aanpassing, onjuiste of onvoldoende zorg, misbruik, nalatigheid, gebrek aan deugdelijk onderhoud, reparatie of onderhoud door een niet-gekwalificeerde partij, andere activiteiten dan het beoogde doel, of onjuiste of onrechtmatige behandeling.

 

7.7          Wees u zich ervan bewust dat de Producten die wij verkopen en leveren accu's bevatten voor de elektrische trapondersteuning. De accu's in onze Producten zijn oplaadbaar en bevatten bepaalde gevaarlijke stoffen. Wees voorzichtig wanneer u kapotte accu's verwisselt of verwijdert. Stuur geen accu's terug per post, maar  volg de instructies op van onze Muto Klantenservice medewerker.

 

8. Het recht om de Overeenkomst te annuleren binnen de zichttermijn

 

8.1          Als u uw bestelling via onze Website heeft geplaatst, hebt u een wettelijk recht om binnen 14 dagen na levering van ons Product zonder opgave van redenen onze Overeenkomst te herroepen. Muto biedt u echter meer dan dat. Wij bieden al onze Klanten een zichttermijn aan. Het maakt dus niet uit of u onze Producten via de Website of in de Shop heeft besteld. U bent gerechtigd om, binnen een periode van 30 dagen na de datum van ontvangst van de Producten door u of een door u aangegeven derde (niet zijnde de vervoerder) (of in geval van levering van gerelateerde diensten door ons, vanaf de datum van afsluiting van onze Overeenkomst met betrekking tot deze diensten) (de “zichttermijn”) uw Overeenkomst met ons te annuleren en de bestelde Producten terug te sturen voor restitutie.

 

8.2          Als u gebruik wenst te maken van het hiervoor bedoelde recht, kunt u elk willekeurig middel gebruiken om dat te doen. Hier vindt u ook het  standaardformulier verklaring van herroeping, dat u kunt gebruiken om ons te informeren over uw besluit. Zodra u het formulier hebt ingevuld en verzonden, zullen we u onmiddellijk een bevestiging daarvan sturen. Het recht op herroeping of annuleren binnen de zichttermijn geldt niet voor Producten die volgens uw specificaties zijn gemaakt of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.

 

8.3          Als u onze Overeenkomst herroept of annuleert, zullen we u alle betalingen die we van u hebben ontvangen met betrekking tot de specifieke bestelling, inclusief eventuele standaardbezorgkosten, vergoeden. Een dergelijke restitutie zal worden gedaan middels een door u gebruikte betaalmethode voor het betalen van de bestelling en uiterlijk 14 dagen na de datum waarop het recht door u werd uitgeoefend.

 

8.4          U moet de Producten die u niet wenst te houden, terugsturen binnen 14 dagen na de dag van kennisgeving door u van uw herroeping of annulering van de Overeenkomst via onze procedure. Let op: we zijn gerechtigd om restitutie in te houden totdat u kunt bewijzen dat u de Producten aan ons hebt teruggestuurd en/of wij de betreffende Producten retour hebben ontvangen. Wij verzoeken u om de Producten in overeenstemming met onze procedure aan ons terug te sturen, en wel intact, compleet, indien redelijkerwijs mogelijk in hun originele verpakking, en ongebruikt, behoudens datgene dat redelijkerwijs noodzakelijk was voor u om de aard, de werking en de kenmerken van de Producten te inspecteren en vast te stellen, op dezelfde wijze als u zou doen in een fysieke winkel.

 

8.5          Eventuele kosten in verband met het terugsturen van de Producten in overeenstemming met dit artikel zullen voor uw rekening zijn. We behouden ons het recht voor extra kosten in rekening te brengen dan wel een eventuele waardevermindering van de geretourneerde Producten af te trekken van het restitutiebedrag, als de waarde van de Producten is verminderd doordat u zich niet gehouden hebt aan artikel 8.4 van de Voorwaarden. Schade aan de Producten en het uitzonderlijk vuil zijn van de Producten, alsmede Producten die voor meer dan 100 km zijn gebruikt, worden beschouwd als aanwijzingen van een gebruik dat verder strekt dan wat redelijkerwijs noodzakelijk is voor u om de aard, de werking en de kenmerken van de Producten te inspecteren en vast te stellen.

 

9.  Intellectueel eigendom

 

9.1          De Website en alle elementen, merken, tekeningen, modellen, foto's, teksten, illustraties, logo's, icoontjes, grafische elementen, Producten, verwante producten enz. die op de Website en in de Shops worden aangetroffen, zijn het exclusieve eigendom van Muto, zijn gelieerde ondernemingen, zijn licentiegevers of zijn content-verstrekkers. We verlenen aan u of aan derden geen andere licentie of ander recht dan dat van raadpleging van de Website of andere uitingen. Ieder gebruik of iedere reproductie van deze elementen, in hun geheel of gedeeltelijk, wordt uitsluitend geautoriseerd voor informatieve doeleinden, voor persoonlijk en privégebruik, waarbij iedere reproductie en ieder gebruik van kopieën die zijn gemaakt voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden zijn.

 

9.2          Noch de Website (geheel of gedeeltelijk), noch onze andere uitingen, noch de inhoud of merken daarvan mogen, geheel of gedeeltelijk, worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, verkocht, doorverkocht, gewijzigd of geëxploiteerd op enige andere wijze, of toegankelijk worden gemaakt, voor welk doeleinde dan ook, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons.

 

 

10. Toepasselijk recht, klachten en geschillenbeslechting

 

10.1       De rechten en verplichtingen van u en ons voortvloeiend uit of in verband met een tussen ons afgesloten Overeenkomst en/of deze Voorwaarden worden beheerst door, uitgelegd en afgedwongen in overeenstemming met Nederlands recht, met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980. Deze rechtskeuze laat eventuele specifieke wettelijke consumentenrechten die u mogelijk hebt op grond van het recht van uw land van verblijf, onverlet.

 

10.2       U kunt altijd een klacht die u mogelijk hebt, indienen via onze Website https://muto.bike/nl/contact . Indien u van mening bent dat we deze klacht niet adequaat hebben afgehandeld, hebt u het recht om gebruik te maken van het Online Geschillenbeslechtingssysteem (ODR-systeem) dat beschikbaar is gesteld op http://ec.europa.eu/odr door de Europese Commissie, of u kunt een alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure beginnen als specifieke consumentenrechten naar het recht van uw land van verblijf dwingendrechtelijk hierin voorzien.

 

10.3       In geval van een geschil voortvloeiend uit of in verband met een Overeenkomst die tussen ons is gesloten en/of deze Voorwaarden, hebt u het recht om een gerechtelijke procedure tegen ons aanhangig te maken voor de bevoegde rechter te Amsterdam, of voor de bevoegde rechter van uw land van verblijf. Het voornoemde recht laat eventuele specifieke wettelijke consumentenrechten die u mogelijk hebt op grond van het recht van uw land van verblijf, onverlet.

 

11. Contactgegevens

 

11.1       Als u vragen of opmerkingen hebt over onze Producten, de Website, of als u een klacht wenst in te dienen, neem dan contact op met ons via hello@muto.bike.

 

11.2       Ons Muto Klantenservicecentrum kan ook op het volgende adres worden bereikt:

 

Muto.Bike B.V.
Oosteinderweg 90
8072 PD
NUNSPEET
The Netherlands

 

12. Privacy en cookies

12.1       We respecteren uw privacy. Zie onze https://muto.bike/nl/privacy-beleid en ons Cookiebeleid waarin u een toelichting krijgt over de details van de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe we cookies gebruiken.

 

12.2       Onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid maken een integraal deel uit van de Voorwaarden.