Privacybeleid Muto

 

Geachte gebruiker van ons online verkoopplatform,
Geachte klant van Muto,

 

Allereerst danken wij u hartelijk voor uw interesse in onze producten en diensten en uw vertrouwen in ons merk. Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Daarom willen wij u informeren over de voorwaarden die gelden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Muto.Bike B.V. (“Muto”) omgaat met de persoonsgegevens van Websitebezoekers, klanten en andere derden (“gebruiker” of “u”).

 

1. Reikwijdte

 

1.1         De reikwijdte van dit Privacybeleid is beperkt tot verwerkingsactiviteiten waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming  en relevante nationale implementatiewetgeving van toepassing zijn.                

 

2. Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking

 

2.1         Muto is betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt ook naar dit bedrijf verwezen met “Muto”, “wij”,“we”, “ons” en “onze”. Muto is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn.

 

2.2        In principe zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens echter namens een andere partij verwerken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een van onze klanten ons verzoekt persoonsgegevens over de ontvangers van pakketten op een specifieke manier te verwerken. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op dat deel van onze verwerkingsactiviteiten. Op dergelijke verwerkingsactiviteiten is het Privacybeleid van de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke van toepassing.

 

2.3        Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Geldende Privacywetgeving en zoals beschreven in dit Privacybeleid.

 

2.4        De Website bevat koppelingen naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of plug-ins). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, door deze derden verstrekte diensten of de naleving van de Geldende Privacywetgeving door deze derden.

 

3. Hoe wij uw persoonsgegevens verkrijgen

 

3.1         We verkrijgen uw persoonsgegevens op diverse manieren:

a.          We verkrijgen direct door u verstrekte informatie, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u een bestelling plaatst op onze Website of in onze (shop-in)Shops wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer u informatie aan ons verstrekt ten behoeve van de verwijdering van gegevens door ons. Wanneer u persoonsgegevens aan Muto verstrekt, verstrek dan geen informatie die irrelevant, onjuist en/of met het oog op de geleverde of te leveren diensten onnodig is.

b.          We verkrijgen automatisch enige informatie wanneer u onze Website bezoekt. We verkrijgen bijvoorbeeld automatisch informatie over u via cookies. Zie ons {link: cookiebeleid} voor meer informatie.

c.           We verkrijgen ook informatie van derden. We kunnen bijvoorbeeld informatie over uw bedrijf opvragen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. En als u uw bestelling doet in een van onze Shops in een Stella winkel (een shop-in Shop), dan krijgen wij uw gegevens via Stella Fietsen B.V. (Nederland) of Stella Bike B.V. (België).

d.          We kunnen persoonsgegevens van u analyseren. De resultaten kunnen mogelijk ook worden aangemerkt als u betreffende persoonsgegevens. We kunnen bijvoorbeeld analyseren welke internetpagina's het meest worden bezocht en vanuit welke website de bezoeker naar een dergelijke internetpagina werd doorverwezen.

 

3.2        Het kan zijn dat verstrekking van bepaalde persoonsgegevens aan ons een wettelijke of contractuele verplichting is of een verplichting om een overeenkomst met ons aan te gaan, of dat u op enige andere wijze verplicht bent de gegevens aan ons te verstrekken. Indien dat het geval is, zullen wij u daarover informeren en zullen we ook uitleggen wat de mogelijke gevolgen zijn als u nalaat dergelijke persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

 

4. Bijzonderheden met betrekking tot de gegevensverwerking: categorieën van persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden en grondslagen

 

4.1         Welke persoonsgegevens wij van u verwerken is afhankelijk van de verwerkingsactiviteit alsook van de doeleinden en de grondslagen van verwerking. Zie het onderstaande overzicht.

 

CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u onze Website en/of Shop bezoekt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

1.1            Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 

(i)           naam en adresgegevens;

(ii)         geboortedatum

(iii)        verzekeringsmaatschappij (in geval van een verzekering);

(iv)        informatie over een bestelling of diensten, waaronder de locatie van een pakket, adresgegevens van de afzender en ontvanger (en de werknemer van deze afzender/ontvanger);

(v)          uw contactgegevens, in ieder geval uw telefoonnummer en e-mailadres;

(vi)        IP-adres;

(vii)       betaalgegevens.

 

1.2            Gevoelige persoonsgegevens: wij verzamelen via onze Website en Shops geen gevoelige persoonsgegevens zoals kopieën van uw legitimatiebewijs of informatie over uw gezondheid.

 

1.3            Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u:

(i)           zich inschrijft voor de Muto-nieuwsbrief;

(ii)         een bestelling plaatst op de Website;

(iii)         een bestelling plaatst in een Shop;

(iv)        via de Website contact met ons opneemt;

(v)        op enige andere wijze gebruik maakt van de Website.

 

DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN

Als u onze Website en/of Shops bezoekt, kunnen wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 

       i.         de uitvoering van een overeenkomst die u met ons of met een andere partij hebt gesloten of om op uw verzoek maatregelen te kunnen nemen voordat een dergelijke overeenkomst kan worden aangegaan. Als u besluit een bestelling te plaatsen via de Website of in een Shop, worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt met het oog op de uitvoering van een overeenkomst tussen ons. Hieronder vallen ook de track-and-trace-dienst en de verwerking van de betaalgegevens. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

 

      ii.         communicatie: we gebruiken uw persoonsgegevens om met u te communiceren over onze producten en diensten en om u te informeren over zaken die van belang zijn voor uw account en/of het gebruik van de Website. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om te reageren op vragen, opmerkingen of verzoeken die u bij ons hebt ingediend en voor de afhandeling van klachten. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van een overeenkomst en/of een gerechtvaardigd belang van Muto, namelijk de normale uitoefening van ons bedrijf;

 

     iii.         marketingdoeleinden: voor marketingdoeleinden versturen we nieuwsbrieven en benaderen we klanten per e-mail. Deze activiteiten worden uitgevoerd op de volgende gronden:

 

·       gerechtvaardigd belang: we versturen aanbiedingen van producten of diensten die vergelijkbaar zijn met producten of diensten die u eerder bij ons besteld hebt met het oog op ons gerechtvaardigd belang. U hebt altijd de mogelijkheid om zich af te melden voor onze mailings, bijvoorbeeld via de unsubscribe-link in onze marketing e-mails;

 

·       toestemming: we sturen u onze nieuwsbrieven en marketing e-mails (anders dan voor de marketing met betrekking tot vergelijkbare producten of diensten) altijd op basis van uw voorafgaande toestemming. U hebt altijd de mogelijkheid om zich af te melden voor onze mailings, bijvoorbeeld via de unsubscribe-link in onze nieuwsbrief en marketing e-mails;

 

     iv.         klantenservice: als u contact opneemt met onze klantenservice, worden uw persoonsgegevens gebruikt om u van dienst te kunnen zijn. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van een overeenkomst met ons of een gerechtvaardigd belang van Muto, namelijk de normale uitoefening van onze bedrijf.

 

4.2        Indien en voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen, kunt u informatie bij ons opvragen over de zogenoemde balans-test die wij hebben uitgevoerd ter bepaling of wij ons konden beroepen op de grondslag gerechtvaardigd belang. Zie onze contactgegevens hieronder.

 

4.3        Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens verder willen verwerken voor doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens niet zijn verzameld, maar die wel verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doeleinde van de verwerking. In een dergelijk geval verstrekken wij voorafgaand aan die verdere verwerking informatie over dit (deze) andere doeleinde(n) en alle verdere relevante informatie aan u.

 

5. Cookies 

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de Website naar behoren functioneert. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

6. Delen met derden

 

6.1        Wij delen uw persoonsgegeven alleen met vertrouwde derden indien:

a.           zij de informatie nodig hebben om hun diensten te kunnen leveren;

b.           zij hebben verklaard de Geldende Privacywetgeving en onze voorwaarden, voor zover deze van toepassing zijn, waarin een en ander is vastgelegd, te zullen naleven. Dit betekent bijvoorbeeld dat dergelijke derden toereikende beveiligingsmaatregelen dienen te nemen en dat, waar van toepassing, de doorgifte voldoet aan de legitimeringseisen voor grensoverschrijdende doorgifte.

 

6.2        Voor de levering van diensten delen wij uw persoonsgegevens strikt op basis van het “need to know”-beginsel met:

 

a.           aan Muto gelieerde ondernemingen;

b.           betrokken vertegenwoordigers die handelen namens Muto;

c.           betrokken onderaannemers en dienstverleners, zoals: scheepvaartmaatschappijen, vrachtwagenbedrijven, opslagbedrijven, accountantsbedrijven, advies- en advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen, hostingbedrijven, betalingsdienstverleners en overige autoriteiten;

d.           personen die hiertoe gemachtigd zijn, in dienst zijn van of anderszins werkzaam zijn voor een verwerker van Muto of aan Muto gelieerde ondernemingen of betrokken zijn bij de verwerking van HR-gegevens, op basis van het “need to know”-beginsel (accountantsbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, payrollbedrijven en de belastingdienst);

e.           bevoegde autoriteiten, zoals de autoriteiten van het land van doorvoer of het land van bestemming in verband met de in- en uitklaring, voor zover dit vereist is op grond van de wetgeving van het desbetreffende land; en

f.            incidenteel: andere derden, op basis van het “need to know”-beginsel.

 

7. Doorgifte aan landen buiten de EER

 

7.1         Momenteel betrekt Muto geen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigde partijen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Klik op deze link [SC1] voor een overzicht van landen buiten de EER. Mocht dit in de toekomst aan de orde zijn, dan zal Muto u hierover naar behoren infomeren en is de hieronder beschreven procedure van toepassing.

 

7.2        Doorgifte van uw persoonsgegevens aan een land buiten de EER kan in eerste instantie gelegitimeerd zijn op basis van een zogenoemd adequaatheidsbesluit. Dit is een besluit waarin de Europese Commissie bijvoorbeeld verklaart dat een bepaald land een niveau van gegevensbescherming biedt dat vergelijkbaar is met de AVG. Klik op deze link[SC2]  voor de actuele lijst van adequaatheidsbesluiten. Indien en voor zover wij persoonsgegevens doorgeven aan partijen in landen buiten de EER waarvoor geen adequaatheidsbesluit is genomen, zullen wij met deze partijen modelcontracten, d.w.z. door de Europese Commissie vastgestelde gegevensbeschermingsbepalingen, overeenkomen. Muto zal op verzoek een exemplaar van de overeengekomen modelcontracten aan u verstrekken. Wij verzoeken u ook contact met ons op te nemen als u aanvullende informatie wenst over de doorgifte van uw persoonsgegevens aan landen buiten de EER. U vindt onze contactgegevens hieronder.

 

8. Beveiliging

 

8.1         Wij nemen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om misbruik, verlies of wijziging van uw gegevens te voorkomen. Bovendien beperken wij de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, vertegenwoordigers, aannemers en andere derden die toegang tot de persoonsgegevens moeten hebben met het oog op hun werk/diensten. De voormelde betrokken personen zijn via hun arbeidsovereenkomst dan wel hun (gegevensverwerkers)overeenkomst gehouden tot geheimhouding.

 

8.2        Voorbeelden van technische beveiligingsmaatregelen die wij nemen, zijn:

 

a.           logische en fysieke beveiliging (bijvoorbeeld een brandkast, portier, firewall, netwerksegmentatie);

b.           technische controle van machtigingen in systemen (welke zoveel mogelijk worden beperkt) en het bijhouden van logbestanden;

c.           beheer van de technische kwetsbaarheden (patchbeheer);

d.           software up-to-date houden (bijvoorbeeld browsers, virusscanners en besturingssystemen);

e.           back-ups maken om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen;

f.            verouderde persoonsgegevens automatisch wissen;

g.           versleuteling van persoonsgegevens;

h.           hashing of (andere) pseudonimiseringsmethoden voor persoonsgegevens; en

i.            beveiligde opslagfaciliteiten voor eindgebruikers (bijvoorbeeld bestandsserveropslag).

 

8.3        Voorbeelden van organisatorische beveiligingsmaatregelen die wij nemen, zijn:

 

a.           verantwoordelijkheden in verband met informatiebeveiliging toewijzen;

b.           het privacy- en beveiligingsbewustzijn onder nieuwe en bestaande werknemers bevorderen;

c.           procedures vaststellen om beveiligingsmaatregelen periodiek te testen, te beoordelen en te evalueren;

d.           logbestanden regelmatig controleren;

e.           een protocol hanteren voor de behandeling van datalekken en andere beveiligingsincidenten;

f.            geheimhoudings-, verwerkers- en gegevensbeschermingsovereenkomsten sluiten;

g.           beoordelen of dezelfde doelen kunnen worden bereikt met minder persoonsgegevens;

h.           zo weinig mogelijk personen binnen de organisatie toegang bieden tot persoonsgegevens; en

i.            de besluitvorming en onderliggende overwegingen per verwerking definiëren.

 

8.4        We hebben een intern beveiligingsbeleid vastgesteld waarin verder wordt beschreven hoe we een passend niveau van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen waarborgen. We hebben ook een beleid inzake datalekken vastgesteld waarin wordt beschreven hoe we omgaan met (mogelijke) datalekken. We zullen bijvoorbeeld de relevante toezichthoudende autoriteit en de betrokkenen in kennis stellen indien dit vereist is op grond van de Geldende Privacywetgeving.

 

9. Bewaartermijnen

 

9.1         In principe bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Muto heeft een bewaarbeleid vastgesteld om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens na een redelijke termijn worden gewist.

 

9.2        Indien u of iemand anders met succes een van uw privacyrechten uitoefent, mogen de relevante persoonsgegevens mogelijk niet langer worden bewaard. In dergelijke gevallen mogen wij uw persoonsgegevens verwerken gedurende een periode die korter is dan vermeld onder de ‘hoofdregel’. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij naar de paragraaf ‘Uw rechten’ hieronder.

 

9.3        In uitzonderlijke gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens langer verwerken. In dergelijke gevallen mogen wij uw persoonsgegevens verwerken gedurende een periode die langer is dan vermeld onder de ‘hoofdregel’. Dit is het geval als wij uw persoonsgegevens gedurende een langere periode moeten verwerken met het oog op:

 

a.           een voor Muto geldende langere minimale wettelijke bewaartermijn of andere specifieke wettelijke verplichting;

b.           de praktische uitvoerbaarheid: om overeenkomstig het bewaarbeleid te kunnen handelen zijn sommige bewaartermijnen gecategoriseerd en voor de diverse Muto-locaties binnen Europa zijn sommige termijnen geïntegreerd;

c.           een juridische procedure;

d.           het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

e.           de vervulling van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; of

f.            de volksgezondheid.

 

9.4        Wij verzoeken u contact met ons op te nemen als u meer informatie wenst over de duur van de verwerking van uw persoonsgegevens. Zie hiervoor de onderstaande contactgegevens.

 

10. Uw rechten (waaronder het recht om bezwaar te maken)

 

10.1      Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, hebt u de onderstaande privacyrechten. Voor meer informatie over uw privacyrechten verwijzen wij u naar deze internetpagina [SC3] van de Europese Commissie.

 

a.           Het recht om de toestemming in te trekken: Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens door ons berust op uw toestemming (zie hierboven), hebt u het recht om uw toestemming op ieder moment in te trekken.

b.           Het recht op inzage: U hebt het recht om inzage tot uw persoonsgegevens te verzoeken. U ontvangt dan een kopie van de persoonsgegevens die wij van u hebben (maar niet altijd de documenten zelf). We zullen dan ook verdere bijzonderheden in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens aan u verstrekken.

c.           Het recht op rectificatie: U hebt het recht om rectificatie van de persoonsgegevens die wij van u hebben te verzoeken. Onvolledige of onjuiste u betreffende persoonsgegevens zullen dan worden gerectificeerd.

d.           Het recht op gegevenswissing: U hebt het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. U kunt ons vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen indien: (i) de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, (ii) u uw toestemming hebt ingetrokken, (iii) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerkingsactiviteiten, (iv) de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zijn verwerkt, (v) de persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van wettelijke voorschriften, of (vi) indien de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij. Wij hoeven uw verzoek niet in te willigen voor zover de verwerking noodzakelijk is: (i) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, (ii) voor de nakoming van een wettelijke verwerkingsverplichting, (iii) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, (iv) met het oog op archivering, of (v) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

e.           Het recht om bezwaar te maken : U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op gerechtvaardigde belangen als grondslag voor verwerking (zie hierboven). Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt ten behoeve van direct-marketingdoeleinden, zullen wij uw verzoek altijd inwilligen. Verwerking voor andere doeleinden zullen wij ook staken en gestaakt houden, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die betrekking hebben op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

f.            Het recht van beperking van verwerking: U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien: (i) de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende de periode dat wij uw verzoek verifiëren, (ii) de verwerking onrechtmatig is en u beperking van de verwerking verzoekt in plaats van verwijdering van de persoonsgegevens, (iii) wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben maar u ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, of (iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, gedurende de periode dat wij uw verzoek verifiëren. Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens hebben beperkt, betekent dit dat wij uw persoonsgegevens alleen opslaan, en dat we deze gegevens uitsluitend nog zullen verwerken: (i) met uw toestemming, (ii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, (iii) ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, (iv) of om gewichtige redenen van algemeen belang.

g.           Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om doorgifte van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan derden van uw keuze te verzoeken (het recht op gegevensoverdraagbaarheid). Wij zullen uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat aan u, of de bedoelde derden, verstrekken. We wijzen u erop dat dit recht uitsluitend van toepassing is wanneer het een verwerking betreft die via geautomatiseerde procedés wordt verricht en uitsluitend wanneer een dergelijke verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent (zie hierboven).

h.           Geautomatiseerde besluitvorming: U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit dat aanmerkelijke gevolgen voor u heeft (“waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft”). In dit verband wijzen wij u erop dat wij geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

i.            Het recht om een klacht in te dienen: Naast de bovengenoemde rechten hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk op de AVG is begaan. Voor een overzicht van de toezichthoudende autoriteiten en de bijbehorende contactgegevens verwijzen wij naar deze internetpagina. Wij zouden het echter waarderen als u ons in de gelegenheid stelt ons over uw punten van zorg te buigen voordat u de toezichthoudende autoriteit benadert. Daarom verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen.

 

10.2      De uitoefening van de bovengenoemde rechten is kosteloos en kan telefonisch of per e-mail geschieden. Zie hiervoor de hieronder weergegeven contactgegevens. Indien verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter ervan, zullen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen of weigeren aan het verzoek gevolg te geven.

10.3      Wij kunnen u om specifieke informatie verzoeken om uw identiteit te kunnen bevestigen voordat we overgaan tot inwilliging van uw verzoek met betrekking tot een van uw rechten.

 

10.4      Wij zullen u onverwijld en in principe binnen één maand na ontvangst van het verzoek informeren over de opvolging van het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij zullen u uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek informeren over een dergelijke verlenging. Het is mogelijk dat wij uw verzoek op grond van de Geldende Privacywetgeving mogen of moeten afwijzen. Indien wij uw verzoek niet kunnen inwilligen, zullen wij u laten weten wat de redenen hiervoor zijn, onder voorbehoud van wettelijke of regelgevende beperkingen.

 

11. Contactgegevens

 

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken kunt u contact met ons opnemen via hello@muto.bike.

Wij verzoeken u ons per e-mail te laten weten of u in het vervolg de voorkeur geeft aan telefonisch contact.

 

12. Diversen

 

12.1       Muto is te allen tijde gerechtigd uw persoonsgegevens zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is Muto geen vergoeding aan u verschuldigd in verband met de beëindiging van het account.

 

12.2      Indien bepalingen van dit Privacybeleid strijdig zijn met de wet, zullen ze worden vervangen door bepalingen met dezelfde strekking die aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling, voor zover wettelijk toelaatbaar. In dat geval blijven de overige bepalingen ongewijzigd van kracht.

 

12.3      Muto behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid regelmatig te wijzigen. Indien nodig, zal Muto u in kennis stellen van in dit Privacybeleid aangebrachte wijzigingen. De huidige versie is altijd beschikbaar op onze Website http://www.muto.bike. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd en herzien 19 november 2020.

 [SC1]https://www.netherlandsandyou.nl/documents/frequently-asked-questions/eu-eea-efta-and-schengen-countries

 [SC2]https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

 [SC3]https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights_nl

 

13. Definities

 

13.1       In dit Privacybeleid worden de volgende definities gehanteerd:

 

Geldende Privacywetgeving

Alle geldende privacywetgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en de relevante nationale uitvoeringsbesluiten.

Privacybeleid

Het onderhavige privacybeleid.

Muto EU

Muto.Bike B.V.

Oosteinderweg 90

8072 PD Nunspeet

Nederland

Nummer van de Kamer van Koophandel: 58250603

Shops

Alle Muto-winkels, inclusief de shop-in-shop winkels, in Europa.
Websitewww.muto.bike

 

13.2      Andere in de Geldende Privacywetgeving gedefinieerde termen, zoals ‘persoonsgegevens’, (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, betrokkene en verwerking hebben de betekenis als vermeld in de Geldende Privacywetgeving.