Privacybeleid Muto

Beste bezoeker van onze Website,

Beste klant van Muto,

 

Allereerst danken wij je hartelijk voor jouw interesse in onze producten en diensten en je vertrouwen in ons merk. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. Daarom willen wij je informeren over de voorwaarden die gelden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

 

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Muto.Bike B.V. (“Muto”) omgaat met de persoonsgegevens van Websitebezoekers, klanten en andere derden (“je”, “jou” en “jouw”).

 

1.            Reikwijdte

 

1.1          De reikwijdte van dit Privacybeleid is beperkt tot verwerkingsactiviteiten waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming  en relevante nationale implementatiewetgeving van toepassing zijn.            

 

2.            Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking

 

2.1          Muto is betrokken bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Er wordt ook naar dit bedrijf verwezen met “Muto”, “wij”,“we”, “ons” en “onze”. Muto is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn.

 

2.2          In principe zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens echter namens een andere partij verwerken. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op dat deel van onze verwerkingsactiviteiten. Op dergelijke verwerkingsactiviteiten is het Privacybeleid van de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke van toepassing.

 

2.3          Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Geldende Privacywetgeving en zoals beschreven in dit Privacybeleid.

 

2.4          De Website bevat koppelingen naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of plug-ins). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, door deze derden verstrekte diensten of de naleving van de Geldende Privacywetgeving door deze derden.

 

3.            Hoe wij jouw persoonsgegevens verkrijgen

 

3.1          We verkrijgen jouw persoonsgegevens op diverse manieren:

a.         We verkrijgen direct door jou verstrekte informatie, bijvoorbeeld wanneer je contact met ons opneemt of wanneer je informatie aan ons verstrekt ten behoeve van de verwijdering van gegevens door ons. Wanneer je persoonsgegevens aan Muto verstrekt, verstrek dan geen informatie die irrelevant, onjuist en/of met het oog op de geleverde of te leveren diensten onnodig is.

b.         We verkrijgen automatisch informatie wanneer je onze Website bezoekt via cookies. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij je naar de Cookie-instellingen in de footer van www.muto.bike 

c.         We verkrijgen ook informatie van derden, zoals van onze aan ons gelieerde ondernemingen.

d.         We kunnen persoonsgegevens van je analyseren. De resultaten kunnen mogelijk ook worden aangemerkt als je betreffende persoonsgegevens. We kunnen bijvoorbeeld analyseren welke internetpagina's het meest worden bezocht en vanuit welke website de bezoeker naar een dergelijke internetpagina werd doorverwezen.

 

3.2          Het kan zijn dat verstrekking van bepaalde persoonsgegevens aan ons een wettelijke of contractuele verplichting is of een verplichting om een overeenkomst met ons aan te gaan, of dat je op enige andere wijze verplicht bent de gegevens aan ons te verstrekken. Indien dat het geval is, zullen wij je daarover informeren en zullen we ook uitleggen wat de mogelijke gevolgen zijn als je nalaat dergelijke persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

 

4.            Bijzonderheden met betrekking tot de gegevensverwerking: categorieën van persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden en grondslagen

 

4.1          Welke persoonsgegevens wij van je verwerken is afhankelijk van de verwerkingsactiviteit alsook van de doeleinden en de grondslagen van verwerking. Zie het onderstaande overzicht.

 

CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

Als je onze Website bezoekt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

1.1             Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

(i)            naam en adresgegevens;

(ii)           geboortedatum (in geval van een verzekering);

(iii)          e-mailadres;

(iv)          IP-adres.

 

1.2             Gevoelige persoonsgegevens: wij verzamelen via onze Website geen gevoelige persoonsgegevens zoals kopieën van jouw legitimatiebewijs of informatie over jouw gezondheid.

 

1.3             Wij verzamelen jouw persoonsgegevens wanneer je:

(i)            via de Website contact met ons opneemt;

(ii)           op enige andere wijze gebruik maakt van de Website.

DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN

Als je onze Website bezoekt, kunnen wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 

        i.          communicatie: we gebruiken jouw persoonsgegevens om met je te communiceren over onze producten en diensten en om je te informeren over zaken die van belang zijn voor het gebruik van de Website. We gebruiken jouw persoonsgegevens ook om te reageren op vragen, opmerkingen of verzoeken die je bij ons hebt ingediend en voor de afhandeling van klachten. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op een gerechtvaardigd belang van Muto, namelijk de normale uitoefening van ons bedrijf;

 

       ii.          marketingdoeleinden: voor marketingdoeleinden benaderen we klanten per e-mail. Deze activiteiten worden uitgevoerd op de volgende gronden:

 

·        gerechtvaardigd belang: we versturen aanbiedingen van producten of diensten die vergelijkbaar zijn met Muto producten of diensten die je eerder hebt aangeschaft met het oog op ons gerechtvaardigd belang.

·        toestemming: we sturen je marketing e-mails (anders dan voor de marketing met betrekking tot vergelijkbare producten of diensten) altijd op basis van jouw voorafgaande toestemming.

Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden voor onze mailings, bijvoorbeeld via de unsubscribe-link in onze marketing e-mails.

 

      iii.          klantenservice: als je contact opneemt met de klantenservice, worden jouw persoonsgegevens gebruikt om je van dienst te kunnen zijn. Deze verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang van Muto, namelijk de normale uitoefening van onze bedrijf.

 

 

4.2          Indien en voor zover jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen, kunt je informatie bij ons opvragen over de zogenoemde balans-test die wij hebben uitgevoerd ter bepaling of wij ons konden beroepen op de grondslag gerechtvaardigd belang. Zie onze contactgegevens hieronder.

 

4.3          Het kan zijn dat wij jouw persoonsgegevens verder willen verwerken voor doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens niet zijn verzameld, maar die wel verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doeleinde van de verwerking. In een dergelijk geval verstrekken wij voorafgaand aan die verdere verwerking informatie over dit (deze) andere doeleinde(n) en alle verdere relevante informatie aan jou.

 

5.            Cookies

 

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de Website naar behoren functioneert. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij je naar de Cookie-instellingen in de footer van www.muto.bike 

 

6.            Delen met derden

 

6.1          Wij delen jouw persoonsgegeven alleen met vertrouwde derden indien:

a.             zij de informatie nodig hebben om hun diensten en/of onze Muto producten aan je te kunnen leveren;

b.            zij hebben verklaard de Geldende Privacywetgeving en onze voorwaarden, voor zover deze van toepassing zijn, waarin een en ander is vastgelegd, te zullen naleven. Dit betekent bijvoorbeeld dat dergelijke derden toereikende beveiligingsmaatregelen dienen te nemen en dat, waar van toepassing, de doorgifte voldoet aan de legitimeringseisen voor grensoverschrijdende doorgifte.

 

6.2          Voor de levering van diensten delen wij jouw persoonsgegevens strikt op basis van het “need to know”-beginsel met:

a.             aan Muto gelieerde ondernemingen;

b.            betrokken vertegenwoordigers die handelen namens Muto;

c.             betrokken onderaannemers en dienstverleners, zoals: scheepvaartmaatschappijen, vrachtwagenbedrijven, opslagbedrijven, accountantsbedrijven, advies- en advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen, hostingbedrijven, betalingsdienstverleners en overige autoriteiten;

d.            personen die hiertoe gemachtigd zijn, in dienst zijn van of anderszins werkzaam zijn voor een verwerker van Muto of aan Muto gelieerde ondernemingen of betrokken zijn bij de verwerking van HR-gegevens, op basis van het “need to know”-beginsel (accountantsbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, payrollbedrijven en de belastingdienst);

e.             bevoegde autoriteiten, zoals de autoriteiten van het land van doorvoer of het land van bestemming in verband met de in- en uitklaring, voor zover dit vereist is op grond van de wetgeving van het desbetreffende land; en

f.              incidenteel: andere derden, op basis van het “need to know”-beginsel.

 

7.            Doorgifte aan landen buiten de EER

 

7.1          Momenteel betrekt Muto geen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigde partijen bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Klik op deze link voor een overzicht van landen buiten de EER. Mocht dit in de toekomst aan de orde zijn, dan zal Muto je hierover naar behoren infomeren en is de hieronder beschreven procedure van toepassing.

 

7.2          Doorgifte van jouw persoonsgegevens aan een land buiten de EER kan in eerste instantie gelegitimeerd zijn op basis van een zogenoemd adequaatheidsbesluit. Dit is een besluit waarin de Europese Commissie bijvoorbeeld verklaart dat een bepaald land een niveau van gegevensbescherming biedt dat vergelijkbaar is met de AVG. Klik op deze link voor de actuele lijst van adequaatheidsbesluiten. Indien en voor zover wij persoonsgegevens doorgeven aan partijen in landen buiten de EER waarvoor geen adequaatheidsbesluit is genomen, zullen wij met deze partijen modelcontracten, d.w.z. door de Europese Commissie vastgestelde gegevensbeschermingsbepalingen, overeenkomen. Muto zal op verzoek een exemplaar van de overeengekomen modelcontracten aan je verstrekken. Wij verzoeken je ook contact met ons op te nemen als je aanvullende informatie wenst over de doorgifte van jouw persoonsgegevens aan landen buiten de EER. Je vindt onze contactgegevens hieronder.

 

8.            Beveiliging

 

8.1          Wij nemen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en om misbruik, verlies of wijziging van jouw gegevens te voorkomen. Bovendien beperken wij de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, vertegenwoordigers, aannemers en andere derden die toegang tot de persoonsgegevens moeten hebben met het oog op hun werk/diensten. De voormelde betrokken personen zijn via hun arbeidsovereenkomst dan wel hun (gegevensverwerkers)overeenkomst gehouden tot geheimhouding.

 

8.2          Voorbeelden van technische beveiligingsmaatregelen die wij nemen, zijn:

a.             logische en fysieke beveiliging (bijvoorbeeld een brandkast, portier, firewall, netwerksegmentatie);

b.            technische controle van machtigingen in systemen (welke zoveel mogelijk worden beperkt) en het bijhouden van logbestanden;

c.             beheer van de technische kwetsbaarheden (patchbeheer);

d.            software up-to-date houden (bijvoorbeeld browsers, virusscanners en besturingssystemen);

e.             back-ups maken om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen;

f.              verouderde persoonsgegevens automatisch wissen;

g.             versleuteling van persoonsgegevens;

h.            hashing of (andere) pseudonimiseringsmethoden voor persoonsgegevens; en

i.              beveiligde opslagfaciliteiten voor eindgebruikers (bijvoorbeeld bestandsserveropslag).

 

8.3          Voorbeelden van organisatorische beveiligingsmaatregelen die wij nemen, zijn:

a.             verantwoordelijkheden in verband met informatiebeveiliging toewijzen;

b.            het privacy- en beveiligingsbewustzijn onder nieuwe en bestaande werknemers bevorderen;

c.             procedures vaststellen om beveiligingsmaatregelen periodiek te testen, te beoordelen en te evalueren;

d.            logbestanden regelmatig controleren;

e.             een protocol hanteren voor de behandeling van datalekken en andere beveiligingsincidenten;

f.              geheimhoudings-, verwerkers- en gegevensbeschermingsovereenkomsten sluiten;

g.             beoordelen of dezelfde doelen kunnen worden bereikt met minder persoonsgegevens;

h.            zo weinig mogelijk personen binnen de organisatie toegang bieden tot persoonsgegevens; en

i.              de besluitvorming en onderliggende overwegingen per verwerking definiëren.

 

8.4          We hebben een intern beveiligingsbeleid vastgesteld waarin verder wordt beschreven hoe we een passend niveau van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen waarborgen. We hebben ook een beleid inzake datalekken vastgesteld waarin wordt beschreven hoe we omgaan met (mogelijke) datalekken. We zullen bijvoorbeeld de relevante toezichthoudende autoriteit en de betrokkenen in kennis stellen indien dit vereist is op grond van de Geldende Privacywetgeving.

 

9.            Bewaartermijnen

 

9.1          In principe bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Muto heeft een bewaarbeleid vastgesteld om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens na een redelijke termijn worden gewist.

 

9.2          Indien je of iemand anders met succes een van jouw privacyrechten uitoefent, mogen de relevante persoonsgegevens mogelijk niet langer worden bewaard. In dergelijke gevallen mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken gedurende een periode die korter is dan vermeld onder de ‘hoofdregel’. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij naar de paragraaf ‘Uw rechten’ hieronder.

 

9.3          In uitzonderlijke gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens langer verwerken. In dergelijke gevallen mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken gedurende een periode die langer is dan vermeld onder de ‘hoofdregel’. Dit is het geval als wij jouw persoonsgegevens gedurende een langere periode moeten verwerken met het oog op:

a.             een voor Muto geldende langere minimale wettelijke bewaartermijn of andere specifieke wettelijke verplichting;

b.            de praktische uitvoerbaarheid: om overeenkomstig het bewaarbeleid te kunnen handelen zijn sommige bewaartermijnen gecategoriseerd en voor de diverse Muto-locaties binnen Europa zijn sommige termijnen geïntegreerd;

c.             een juridische procedure;

d.            het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

e.             de vervulling van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; of

f.              de volksgezondheid.

 

9.4          Wij verzoeken je contact met ons op te nemen als je meer informatie wenst over de duur van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Zie hiervoor de onderstaande contactgegevens.

 

10.          Jouw rechten (waaronder het recht om bezwaar te maken)

 

10.1       Met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, hebt je de onderstaande privacyrechten. Voor meer informatie over jouw privacyrechten verwijzen wij je naar deze internetpagina van de Europese Commissie.

a.             Het recht om de toestemming in te trekken: Voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons berust op jouw toestemming (zie hierboven), hebt je het recht om jouw toestemming op ieder moment in te trekken.

b.            Het recht op inzage: je hebt het recht om inzage tot jouw persoonsgegevens te verzoeken. je ontvangt dan een kopie van de persoonsgegevens die wij van je hebben (maar niet altijd de documenten zelf). We zullen dan ook verdere bijzonderheden in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens aan je verstrekken.

c.             Het recht op rectificatie: je hebt het recht om rectificatie van de persoonsgegevens die wij van je hebben te verzoeken. Onvolledige of onjuiste je betreffende persoonsgegevens zullen dan worden gerectificeerd.

d.            Het recht op gegevenswissing: je hebt het recht om verwijdering van jouw persoonsgegevens te verzoeken. je kunt ons vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen indien: (i) de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, (ii) je jouw toestemming hebt ingetrokken, (iii) je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerkingsactiviteiten, (iv) de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zijn verwerkt, (v) de persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van wettelijke voorschriften, of (vi) indien de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij. Wij hoeven jouw verzoek niet in te willigen voor zover de verwerking noodzakelijk is: (i) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, (ii) voor de nakoming van een wettelijke verwerkingsverplichting, (iii) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, (iv) met het oog op archivering, of (v) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

e.             Het recht om bezwaar te maken: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op gerechtvaardigde belangen als grondslag voor verwerking (zie hierboven). Voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt ten behoeve van direct-marketingdoeleinden, zullen wij jouw verzoek altijd inwilligen. Verwerking voor andere doeleinden zullen wij ook staken en gestaakt houden, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die betrekking hebben op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

f.              Het recht van beperking van verwerking: je hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken indien: (i) de juistheid van de persoonsgegevens door je wordt betwist, gedurende de periode dat wij jouw verzoek verifiëren, (ii) de verwerking onrechtmatig is en je beperking van de verwerking verzoekt in plaats van verwijdering van de persoonsgegevens, (iii) wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben maar je ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, of (iv) je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, gedurende de periode dat wij jouw verzoek verifiëren. Indien wij de verwerking van jouw persoonsgegevens hebben beperkt, betekent dit dat wij jouw persoonsgegevens alleen opslaan, en dat we deze gegevens uitsluitend nog zullen verwerken: (i) met jouw toestemming, (ii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, (iii) ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, (iv) of om gewichtige redenen van algemeen belang.

g.             Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: je hebt het recht om doorgifte van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan derden van jouw keuze te verzoeken (het recht op gegevensoverdraagbaarheid). Wij zullen jouw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat aan jou, of de bedoelde derden, verstrekken. We wijzen je erop dat dit recht uitsluitend van toepassing is wanneer het een verwerking betreft die via geautomatiseerde procedés wordt verricht en uitsluitend wanneer een dergelijke verwerking plaatsvindt op basis van jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarbij je een partij bent (zie hierboven).

h.            Geautomatiseerde besluitvorming: je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit dat aanmerkelijke gevolgen voor je heeft (“waaraan voor je rechtsgevolgen zijn verbonden of dat je anderszins in aanmerkelijke mate treft”). In dit verband wijzen wij je erop dat wij geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

i.              Het recht om een klacht in te dienen: Naast de bovengenoemde rechten hebt je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat waar je gewoonlijk verblijft, je jouw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk op de AVG is begaan. Voor een overzicht van de toezichthoudende autoriteiten en de bijbehorende contactgegevens verwijzen wij naar deze internetpagina. Wij zouden het echter waarderen als je ons in de gelegenheid stelt ons over jouw punten van zorg te buigen voordat je de toezichthoudende autoriteit benadert. Daarom verzoeken wij je eerst contact met ons op te nemen.

 

10.2       De uitoefening van de bovengenoemde rechten is kosteloos en kan telefonisch of per e-mail geschieden. Zie hiervoor de hieronder weergegeven contactgegevens. Indien verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter ervan, zullen wij je een redelijke vergoeding aanrekenen of weigeren aan het verzoek gevolg te geven.

 

10.3       Wij kunnen je om specifieke informatie verzoeken om jouw identiteit te kunnen bevestigen voordat we overgaan tot inwilliging van jouw verzoek met betrekking tot een van jouw rechten.

 

10.4       Wij zullen je onverwijld en in principe binnen één maand na ontvangst van het verzoek informeren over de opvolging van het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij zullen je uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek informeren over een dergelijke verlenging. Het is mogelijk dat wij jouw verzoek op grond van de Geldende Privacywetgeving mogen of moeten afwijzen. Indien wij jouw verzoek niet kunnen inwilligen, zullen wij je laten weten wat de redenen hiervoor zijn, onder voorbehoud van wettelijke of regelgevende beperkingen.

 

11.          Contactgegevens

 

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken kunt je contact met ons opnemen via hello@muto.bike.

Wij verzoeken je ons per e-mail te laten weten of je in het vervolg de voorkeur geeft aan telefonisch contact.

 

12.          Diversen

 

12.1       Muto is te allen tijde gerechtigd jouw persoonsgegevens zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is Muto geen vergoeding aan je verschuldigd in verband met de beëindiging van het account.

 

12.2       Indien bepalingen van dit Privacybeleid strijdig zijn met de wet, zullen ze worden vervangen door bepalingen met dezelfde strekking die aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling, voor zover wettelijk toelaatbaar. In dat geval blijven de overige bepalingen ongewijzigd van kracht.

 

12.3       Muto behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid regelmatig te wijzigen. Indien nodig, zal Muto je in kennis stellen van in dit Privacybeleid aangebrachte wijzigingen. De actuele versie is altijd beschikbaar op onze Website http://www.muto.bike. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd en herzien in september 2021.

 

13.          Definities

 

13.1       In dit Privacybeleid worden de volgende definities gehanteerd:

 

Geldende Privacywetgeving

Alle geldende privacywetgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en de relevante nationale uitvoeringsbesluiten.

Privacybeleid

Dit privacybeleid

Muto EU

Muto.Bike B.V.

Oosteinderweg 90

8072 PD Nunspeet

Nederland

Nummer van de Kamer van Koophandel: 58250603

Website

www.muto.bike

 

13.2       Andere in de Geldende Privacywetgeving gedefinieerde termen, zoals ‘persoonsgegevens’, (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, betrokkene en verwerking hebben de betekenis als vermeld in de Geldende Privacywetgeving.